បំពាក់ប្រព័ន្ធហ្គាស

ធុញនឹងការចាក់់សាំងច្រើនដង ឬប្រឈមនិងការ
បើកបររតាមផ្លូវដែលមិនមានស្ថានីយចាក់សាំង?
ម៉េង ឌីអឺរ៉ុបហ្គាសជាដំណោះស្រាយសន្សំសំចៃដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់លោកអ្នកបើកបរបានឆ្ងាយគុណនឹង២ដង។.

តំឡើងស្ថានីយ៍

យានដ្ឋាន ម៉េង ឌី ក៏មានទទួលរៀបចំ និងតំឡើងស្ថានីយ៍ហ្គាស ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវច្បាស់លាស់ ។​
តំឡេីង​ ដោយវិស្វករ ជនជាតិថៃ

ប្តូរប្រងម៉ាស៊ីន

ការប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីន អោយបានទៀងទាត់ក៏ជាផ្នែកមួយនៃការជួយថែទាំម៉ាស៊ីនយានយន្តរប់សលោកអ្នកផងដែរ ។
បញ្ហាយានយន្ដរបស់លោកអ្នក តែងតែជាកង្វល់របស់ យានដ្ឋាន ម៉េង ឌី ជានិច្ច!